ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارایه الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ملی علوم آذربایجان

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش راهنمایان تور در ارایه خدمات گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی و
همچنین کم توجهی به موضوعات مربوط به راهنمایان تور در ادبیات گردشگری، این تحقیق به ارزیابی
وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران میپردازد. این پژوهش که از لحاظ روششناسی، تحلیلی-
پیمایشی است؛ با هدف شناخت وضعیت فعلی آموزش راهنمایان گردشگری در ایران و ارایه راهکارهای
مناسب جهت بهینه نمودن آموزشها و توسعه برنامههای آموزشی راهنمایان گردشگری نوشته شده است.
نمونه آماری پژوهش حاضر را 120 نفر ازکارشناسان گردشگری، اساتید و راهنمایان آموزش دیده و
حرفهای تشکیل میدهد. دادههای این پژوهش از طریق پرسشنامه (با 34 متغیر) جمع آوری و با استفاده از
روشهای آمار توصیفی و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است
که وضعیت برنامههای درسی و تکنولوژی، تجهیزات و منابع فیزیکی و مدیریت و سیاست گذاریهای کلان
گردشگری در حد متوسط بوده و بازنگری در برنامههای درسی و افزایش تجهیزات، تسهیلات و امکانات
لازم در مراکز آموزشی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، برای رسیدن به وضعیت مطلوب بایستی در
سیاست گذاریهای کلان گردشگری کشور نسبت به توسعه مراکز آموزشی در استانهای گردشگرپذیر و
توسعه امور آموزشی راهنمایان در دانشگاهها برنامهریزی مناسبی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Training Condition of Tour Guides in Iran Focusing the Proposal of an Educational Model at University Level

نویسنده [English]

  • Seyed Sadegh Hosseini 
چکیده [English]

Considering the importance and role of tour guides in providing domestic and international tourists with tourism services and with regard to scant attention given to tour guide training in Iran, this study investigates the current status of tour guide training in Iran. The main objective of this study is to recognize and determine the present condition of tour guide training and to present how to maximize the efficiency of training programs in Iran. This investigation was a descriptive study and was conducted by taking insights from tourism experts and professors as well as trained guides. In this cross- sectional study, a questionnaire with 34 questions was designed and sent to 120 qualified experts, referred to above. The related data was gathered and analyzed by descriptive statistical methods and K2 test .
The conclusion that can be reached is that, the quality of education, technological devices, facilities, physical resources, and large-scale tourism management and policy making are all about average. Therefore, a revision of educational materials and an increase in facilities in educational centers seem inevitable. As it is clear from the findings, the quality of tour guide training in Iran, with regard to educational programs and technological devices used, and facilities and physical resources employed, is around average. To get at a favorable level, therefore, it is necessary to make appropriate large-scale plans in universities to increase the number of educational centers and enhance the quality of tour guide education in the country’s tourist attracting provinces.

جهانیان، رمضان؛ اعتبار، شکوفه ( 1391 ) ، ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه فن آوری
اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال دوم، شماره چهارم.
حیدری، اصغر( 1389 )، آشنایی با فن راهنمایی در تور، مهکامه، تهران.
زاهدی، محمد؛ بلالی، ارسلان ( 1388 )، فن راهنمایی گشت، چهار باغ، اصفهان.
فاستر، دنیس( 1386 ) ، فروش و بازاریابی ویژه دفاتر خدمات مسافرتی، ترجمه ابوالفضل تاجزاده، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
کاظمی، زهرا، زاهدی، محمد( 1388 )، شناخت روحیات ملل، چهار باغ، اصفهان. ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران… 143 
گی، چاک. وای( 1385 ) ، جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.
لامزدن، لس( 1387 )، بازاریابی گردشگری،ت رجمه ابوالفضل تاجزاده، دانشگاه پیام نور، تهران.
نیکنام، کامبیز، حسینی، سید صادق( 1389 )، شناخت صنعت گردشگری، محقق اردبیلی، اردبیل.

Arreola, M. R.(1998), Group says its role is to raise standards for S.A. tour guides, San Antonio Business Journal, 12(27), 19-20.
AP, J. & Wong, K.F. (2001), Case study on tour guiding: Professionalism, issues and problems. Tourism Management, 22 (1), 551-563.
Cohen, E.(1985), The tourist guide: the origins, structure and dynamics of a role. Annals of Tourism Research, 12(1), 5-29.
FTGA.(1998), European federation of tour guides association, Information brochure.
Geva, A., & Goldman, A.(1991), Satisfaction measurement in guided tours. Annals of Tourism Research, 18, 177-185.
Holloway, J.C.(1981), The guided tour: A sociological approach, Annals of Tourism Research, VIII (3), 377-402.
Jafari, J.(2005), Editors page, Annals of Tourism Research, 12(1), 1.
Mitchell G.E. (2005), How to Start a Tour Guiding Business, GEM Group, 15.
Mossberg, L. L. (1995), Tour leaders and their importance in charter tours. Tourism Management, 16(6), 437-445.
Pond, K.(1993), The professional guide, dynamics of tour guiding, New York: Van Nostrand Reinhold.
Ross, G. F(1997), Travel agency employment perceptions, Tourism Management, 18 (1),9-18.
Ting-Yuan Chang (2012), Shiann-Far Kung & Ding-Bang Luh, The
innovative service model: a study on tour guide service design in
Taiwan by ICT application, Academic Research International, Vol.
2, No. 1, 192-198,
Wang, J.C.(2009), Wang, Emotional labor of the tour leaders: An
exploratory study, Tourism Management, 30,249-259,journal home page.
Weiler, B., & Richins, H.(1990), Escort or expert? Entertainer or enable? The role of the resource person on educational tours, In B. O’Rourke (Eds.), The global classroom proceedings (pp. 84-94), Department of continuing Education, University of Canterbury.

Weiler, Betty, Sam H.Ham (2002), Tour Guide Training: A Model for Sustainable Capacity Building in Developing Countries, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 10, Issue 1, 52-69.
World Tourism Organization, An introduction to TEDQUAL: a methodology for quality in tourism education and training. Madrid. Spain. 1997
Zhang,H.Q.& Chow I.(2004), Application of importance-performance
model in tour guides performance: evidence from Mainland
Chinese outbound visitors in Hong Kong. Tourism Management,
25(1), 81-91. 2004