تحلیل عوامل موثر بر گردشگری در پارک های شهری: مورد مطالعه بوستان علوی قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار محیط زیست دانشکده منابع ،دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده منابع ،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تقاضای تفرجی میتواند به پیشبینی نیازهای گردشگران و در نتیجه مدیریت موفق پارک ها و مناطق تفرجی کمک نماید. بوستان علوی در شهرستان قم از پتانسیلهای بسیاری در جذب گردشگر برخوردار است ولی در زمینه احداث و تجهیز متناسب با نیاز گردشگران توسعه لازم صورت نگرفته است. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در بوستان علوی شهر قم از طریق توزیع پرسشنامه بین بازدیدکنندگان پارک بررسی شد. نتایج نشان داد که فصل، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، درآمد و انگیزه استفاده با تقاضای گردشگری فردی ارتباط معنی دار دارند اما جنسیت، شغل و - نحوه دسترسی بر آن تأثیر معنی داری ندارند. بیشتر بازدیدکنندگان این پارک متاهلین و در رده سنی 15
30 سال تشکیل می دهند و فصل بهار را برای استفاده از پارک تر جیح می دهند که با توجه به ساختارجمعیتی قم و شرایط اقلیمی آن مورد انتظار است. مهمترین انگیزه های مراجعه به پارک پر کردن اوقات فراغت، استراحت و آرامش، پیک نیک، سرگرمی و بازی بچهها میباشد که با نوع و میزا ن امکانات موجود در پارک رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Factors Affecting Outdoor Recreation in Urban Parks: A Case Study in Alavi Park in Qom

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Malekian 1
  • Samaneh Pouryazdi 2
چکیده [English]

Analyzing the effective factors on people's demands, can be help to predict resorts and recreational needs and successful management of such areas. Alavi Park in Qom city can attract many tourists but it lacks developments in constructions and equipment necessary for parks and recreational areas. We used questionnaire to analyze the affecting factors on outdoor recreation in Alavi Park. Results showed that the correlation between variables was significant for age, marital status, education level, income and motivation, though the correlation coefficient was not significant for gender, job and park accessibility. Most visitors aged between 15-30 years old, married and preferred to use the park in spring, which was expectable with regard to demographics and climate of Qom. Filling the leisure time, rest and relaxation, picnic, entertainments and using children playground were main motivations of the park visitors which was correlated with quantity and quality of facilities in the park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban park
  • Outdoor recreation
  • Clawson
  • Qom city
آقابابائی، مینا ( 1389 )، ارزیابی تفرجی پارک کوهستانی صفه در استان اصفهان، پروژه کارشناسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
ایرانی بهبهانی، هما و رازی مفتخر، نرمین ( 1384 )، طراحی پایدار توسعه پارک جنگلی .89- شیخ تپه ارومیه، محیط شناسی، شماره 37 ، صص 104
برزه کار، قدرت الله و حسینی، سید محمد( 1379 )، بررسی نظرات و خواسته های گردشگران در پارک جنگلی نور، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای
شمال و توسعه پایدار، سازمان جنگل ها و مراتع کشور- رامسر 1379
جمشیدی، محمد ( 1382 )، تعیی ن عوام ل موث ر ب ر تقاضا ی گردشگر ی داخل ی د ر استانهمدان، پایان نامه تحصیلی کارشناسیارشد، دانشکده کشاورزی، گروه توسعه
روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
خلدبرین، علی؛ علیا، عقیل و جعفری، علی ( 1388 )، طراحی فضای سبز از دیدگاه شهروند .44- محوری، جنگل و مرتع، شماره 84 .، صص 40
حبیبی، فاتح و عباسی نژاد، حسین( 1384 )، تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی - مقطعی، مجله تحقیقات اقتصاد یشماره 70 ، صص
91-115
تحلیل عوامل موثر بر گردشگری در پارک های شهری … 93واکاو ی ویژگ ی ه ا و الگو ی فراغت د ر گردشگری » ،( لیاقتی، هومان و دیگران( 1389 .25- محیط شناسی، شماره 55 ، صص 36 ،«( شهری (مطالعه موردی: تهران
ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی » ،( محمدی، جمال و دیگران ( 1386 .95- محیط شناسی، شماره 44 ، صص 104 ،« استفاده شهروندان از آن در شهرکرد
محمدی، شیرین ( 1387 )، ارزیابی پتانسیل های تفرجی سیستمهای اگروفارستری مناطقخشک- مطالعه موردی کرکس، پایان نامه کارشناسی ارشد بیابان زدائی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمودی، بیت الله و دانه کار، افشین( 1386 )، ارزیابی تقاضای تفرجی پارک جنگلی . مخمل کوه شهرستان خرم آباد، ماهنامه دهاتی، شماره 46
ارزیابی تقاضای گردشگری منطقه گردشگری منج در » ، ( محمودی، بیت الله( 1386 اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت ،« جنگلهای شهرستان لردگان . سیستم های محیط زیست، دانشگاه تهران، 1386
بررسی آراء و نیازهای » ،( میگونی، حمید؛ شمس، بهمن و چشمه خاور، بهاره( 1387 علوم محیطی، سال ششم، ،« گردشگری بازدیدکنندگان پارک جنگلی سی سنگان
.43- شماره 2، صص 54

Cohen, D. A., Marsh, T., Williamson, S., Derose, K.P., Martines, H., Setodji, C., & McKenzie, T.L. (2010). Parks and physical activity: Why are some parks used more than others?. Preventive Medicine, V. 50, pp. 9-12.
Colwell, P. F., Dehring, C. A., & Turnbull, G. K. (2002). Recreation demand and residential location. Journal of Urban Economics, V. 51, pp. 418-428.
Klenosky, D. B., LeBlanc, C. L., Vogt, C. A., & Schroeder, H. W. (2007). Factors that attract and repel visitation to urban recreation sites: a Framework for research, Proceedings of the Northeastern Recreation Research Symposium
Minkler, M., Blackwell, A. G., Thompson, M., & Tamir, H. (2003). Community- based participatory research: Implications for public health funding. American Journal of Public Health, 93, 1210-1213.
Poudyal, N.C., Hodges, D.G., & Merrett, C.D. (2009). A hedonic analysis of the demand for and benefits of urban recreation parks. Land Use Policy, V. 26, pp. 975-983.
Scott, D., & Jackson, E. L. (1996). Factors that limit and strategies that might encourage people' s use of public parks. Journal of Park and Recreation Administration, 14(1), 1-17
94