روند شاخص اقلیمی گردشگری در شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه اصفهان

چکیده

گردشگری فعالیتی چند وجهی است و از پیچیده ترین کسب و کارهای بشری با توجه به موقعیت جغرافیایی
است. تاثیر اقلیم بر تقاضای گردشگری و رضایت گردشگران باعث گردیده تا این عامل به عنوان یکی از
مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری ها جهت برنامه ریزی و انتخاب محل اقامت محسوب شود. یکی از
عوامل موثر بر زندگی، آسایش و سلامتی انسان، شرایط جوی و اقلیمی است. هدف از انجام این پژوهش
در اصفهان به تفکیک هرماه در یک دوره آماری ( 1970 (TCI) بررسی روند شاخص اقلیمی گردشگری
تا 2013 ) است. بدین منظور آمار روزانه ایستگاه اصفهان برای پارامترهای(حداکثر دمای روزانه، حداقل
رطوبت نسبی، میانگین روزانه دما، میانگین رطوبت نسبی، مجموع بارندگی، میانگین تعداد ساعات آفتابی
در روز و میانگین سرعت باد) از بانک اطلاعاتی سازمان هواشناسی استخراج شده سپس برای هر ماه به طور
sen`s محاسبه گردید. جهت تحلیل روند این شاخص از آزمون من- کندال و TCI جداگانه شاخص
استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شاخص اقلیمی گردشگری در اصفهان
در ماههای بهمن، خرداد و مهر دارای روند مثبت ومعنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend of the Tourism Climatic Index in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Halabian 1
  • Laleh Poureidivand 2
چکیده [English]

Abstract
The tourism industry is humankind possesses certain features that make it distinct from economic activities. Tourism is a multifaceted activity and one of the most complex businesses with regard to human geography. The effect of climate on tourism demand and satisfaction of tourists make up this factor as one of the most important factors influencing decisions to be considered for planning and choice of residence. One of the factors affecting the life, welfare and human health, atmospheric and climatic conditions. The aim of this study was to investigate the tourism climate index (TCI) of the stations separately each month (1970 to 2013).For this purpose, the daily statistics of the parameters (maximum daily temperature, minimum relative humidity, daily mean temperature, mean relative humidity, total precipitation, average number of sunny days and average wind speed of other information) is extracted from the database for each month Meteorological Organization TCI index was calculated separately in the course of 36 years. Test for trend analysis of these indicators - Kendall and Sen's stick. The results of this study show that the tourism climatic index of the station in February, June and October, the trend is positive and significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: tourism climate index
  • Tourism
  • trend
  • Isfahan
منابع
ابراهیمی، عبدالحمید و همکاران ( 1389 ): بررسی تاثیر تبلیغات برای جذب گردشگران
(نمونة: گردشگران بین المللی شهراصفهان)، جغرافیا و توسعه، شمارة 17 ، بهار.
اسماعیلی، رضا و اکرم صابر حقیقت ( 1389 ): ارزیابی شرایط اقلیم آسایش بندر چابهار در
مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان » ، جهت توسعه گردشگری
. زاهدان، فروردین 1389 ،« جهان اسلام
بختیاری، آرشین( 1388 ) رابطه اقلیم آسایش گردشگری با تقاضای مقاصد گردشگری
منتخب در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی به راهنمایی دکتر
محمود ضیایی و مشاوره: ابوالفضل تاج زاده نمین
بییر،آن .آر ، هیگینز،ک . 1999 . برنامه ریزی محیطی برای توسعة زمین، ترجمة : سیدحسین
بحرینی،کیوان کریمی، 1381 انتشارات دانشگاه اصفهان
تولایی، سیمین ( 1386 ): مروری بر صنعت گردشگری، دانشگاه تربیت معلم. اصفهان.
حجام، سهراب؛ خوشخو، یونس؛ شمس الدین وندی، رضا( 1386 )، تحلیل روند تغییرات
بارندگی های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده از
روش های ناپارامتری . پژوهش های جغرافیا ی ی– شماره 64 تابستان
ذوالفقاری، حسن ( 1386 ): تعیین تقویم زمانی مناسب باری گردش در تبریز با استفاده از
شاخص های دمای معادل فیزیولوژی و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده، پژوهش های
جغرافیایی، شمارة 62 ، زمستان.
سازمان هواشناسی کشور، 1387 ، مرکز آمار و خدمات ماشینی سازمان
سلطانی،لیلا ( 1385 )، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضای سفرهای
شهری (نمونه موردی شهر اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و
علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
شایان، سیاوش و وحید فیضی و حشمت کشاورزی ( 1388 ): مطالعة شرایط اقلیمی جزیرة
مقالات برگزیدة پنجمین ،TCI کیش به منظور توسعة گردشگری با استفاده از شاخص
همایش ملی خلیج همیشه فار . س
شفقی، سیروس ( 1381 )، جغرافیای اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، ویرایش دوم
روند شاخص اقلیمی گردشگری در شهر اصفهان 163
صفرآبادی، اعظم( 1388 ): برنامه ریزی و طراحی جغرافیایی محیط های جاذب گردشگری
در شهر کرمانشاه، پایان نامة کارشناسی ارشد، استاد راهنما مسعود تقوایی، دانشگاه
اصفهان.
علیجانی، ب. ( 1373 ) نگرشی نو در کاربرد آب و هواشناسی ، فصلنامة تحقیقات
جغرافیایی، شماره 5
محمودی، پیمان( 1387 ) گردشگر ی و تعیی ن محدود ه آسایش اقلیم ی آ ن د ر شهرستان
مریوان با استفاده از شاخصهای دمای موثر و تنش تجمعی. آموزش جغرافیا، دوره بیست
. و دوم، شماره 2
ناظم السادات، محمد جعفر و ابوالفضل مجنونی هریس( 1387 )، بررسی میزان راحتی انسان
در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعه موردی: شهرهای شیراز، بندر عباس، بیرجند و
اردبیل)، مجله محیط شناسی، سال سی و چهارم، شماره 48
Amelung.B and Viner.D (2006): Mediterranean Tourism: Exploring The Future With The Tourism Climatic Index, Journal Of Sustainable Tourism. 0966-9582/040349-18.
Bynoe, Dennylewis, Howard, Stacia and Mppre, Winston (2009): Climate Change And Tourism Features In The Caribban, Munich
Personal Repec Archive (MPRA), C43:Q5:L83.
DeFreitas,CR;Scott,D;McBoyle,G.2008. A second generation climate index for tourism(CIT)specification and verification
De freitas, c. r. 2003. tourism climatology: evaluating environmental
information for decision making and business planning in the
recreation and tourism sector.int. j.biometeorol,48:45-54
Eccles Gavin, Costa Jorge (1996), Perspectives on tourism
development, International Journal of Contemporary Hospitality
Management, Volume:8 Number:7 pp: 44-51
Font Xavier and Ahjem Tor E (1999), Searching for a balance in tourism development strategies, international journal of contemporary.
Lauren, T.2003. Climate and Architecture. http: // www. Search, man, climate and architecture. London met .ac. uk.
Lecha L,Shack Leford P(1997) Climate services for Tourism and recreation.WMO Bulletin46,47,48.
Matzarakis, Andreas (2001): Climate and bio climate information for tourism in Greece, Meteorological Institute, University of Freiborg, Werderring 10, D-79085 Freiborg, Germany
Mieczkowski,z.1985, the tourism climate index: a method of
evaluating world climates for tourism. the Canadian Geographer,
29(3):220-233.
164 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری- شماره 27 - سال نهم - پائیز 93
Scott D, Johnes B and Mac Boyle G (2004) Climate, Tourism and Recreatio: A bibliography. University of Waterloo Canada.
World Tourist Organization (2006) Tourism 2020 Vision. WTO Publication Unit, World Tourism Organization. Madrid, Spain.
www.weather.ir