عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان(اصفهان).

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان).

چکیده

ایران از جمله کشورهایی است که تا کنون از ظرفیت های بالقوه خود در زمینه گردشگری به نحو مطلوبی استفاده نکرده است. یکی از ارکان توسعه جهانگردی، تقاضای آن می باشد. این تحقیق به دنبال بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران است. به این منظور تعداد گردشگر ورودی به ایران به عنوان متغیر وابسته تقاضای گردشگری بین المللی استفاده شده و اثر متغیرهای درآمد واقعی سرانه ده کشوری که بیشترین تعداد گردشگر ورودی به ایران داشته اند، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در داخل، نرخ ارز بازار آزاد، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر مجازی دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به عنوان متغیر مستقل بر متغیر وابسته مذکور با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)  در دوره زمانی 1389-1355 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است متغیرهای درآمد واقعی سرانه، نرخ ارز بازار آزاد، درجه باز بودن اقتصادتأثیر مثبت و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در داخل و متغیر مجازی دوران انقلاب و جنگ تأثیر منفی بر تعداد گردشگر بین المللی ورودی به ایران داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the International tourism demand in Iran: ARDL approach

نویسندگان [English]

  • Saeed DaiKarimzadeh 1
  • Sara Ghobadi 1
  • Nasim Foroudastan 2
چکیده [English]

Iran is one of the countries that so far from its potential in tourism is not used in an appropriate manner. One of the principles of tourism development is the tourism demand. This study examines factors influencing demand for international tourism in Iran. For this purpose, the number of incoming tourists to Iran has been used as dependent variable of international tourism demand. The effect of real income per capita of ten countries with the highest number of inbound tourists to Iran, Consumer price index for goods and services in Iran, market exchange  rate, degree of economic openness and the dummy variable of Islamic revolution and war as the independent variable on the dependent variable is estimated. For this estimation Autoregressive Distributed Lag model (ARDL) is used. The results show real income per capita, market exchange rate and degree of economic openness variables have positive effect and consumer price index for goods and services in Iran and dummy variable (revolution and war) have negative effect on the number of inbound international tourism to Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International tourism demand
  • Autoregressive distributed lags model
  • Exchange Rate
  • Degree of economy openness
  • Iran
اخوان تفتی، محسن(1389)، "اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تنش نرخ واقعی ارز بر صادرات فرش دستباف ایران کاربرد روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL )" . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

تقوی مهدی، قلی‌پورسلیمانی علی (1388)، "عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران"، پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم،‌صص 172-157.

حبیبی فاتح ، عباسی‌نژاد حسین( 1384) "تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی- مقطعی". مجله تحقیقات اقتصادی.شماره 70، صص115-91.

زیرک باش دیبا.زنگی آبادی علی .محمدی جمال (1385)، "تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان"، مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان ، 153-131

عسگرپور، محمد حسین(1384)، " تخمین توابع عرضه و تقاضای توریسم خارجی در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

کریمائی، سمیه (1387)، " تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه موردی استان گیلان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

گجراتی  دامودار (1387)،"مبانی اقتصادسنجی". ترجمه حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم.

محمدزاده پرویز. بهبودی داوود . فشاری مجید . ممی پور سیاب(1389)."تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران (رهیافتTVP)"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،سال اول،شماره اول،صص 131-107.

موسایی، میثم(1383)، "تخمین تابع تقاضای توریسم ایران:، پژوهشنامه بازرگانی،‌ شماره 32، صص 244-225.

نوفرستی، محمد(1378)، "ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی". چاپ اول. تهران:  مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

 

 

Algieri  B. (2006). An Econometric Estimation of the Demand forTourism: The Case of Russia, Journal of Tourism Economics, Vol.12, No. 1, pp.5-20

Coene  M , and Eekeren L.V. )2001(, Demand for domestic tourism by Swedish households, Scandinavian Journal of

Hospitality and Tourism, Vol.3, No.2, pp 114-133

Dritsakis N. (2004).Cointegration analysis of German and British tourism demand for Greece, Tourism Management, No. 25, pp 111–119                          

Habibi F, Abdul Rahim K, Ramchandran S,Lee C. )2009(. Dynamic Model for InternationalTourism Demand for Malaysia: PanelData Evidence, International Research Journal of  Finance and Economics,No.33,pp208-217

Kulendran N, Divisekera S. (2007).Measuring the Economic Impact of Australian Tourism Marketing Expenditure, Journal of Tourism Economics, Vol.13, No. 2,   pp.261-274

Mcintosh R, Goeldner W, RanRichie C, Brent R.(1995).Tourism,Principles,Practices Philosophies,United states of America: John Wiley & sons. Inc

Munoz,T.G, (2007), German Demand for Tourism in Spain, tourism management, Vol.28, pp. 12-22

 

Salman K, Shukur G ,Bergmann-Winberg M. (2007). Comparison of Econometric Modeling of Demand for Domestic and International Tourism: Swedish Data , Current Issue in tourism, Vol.70, No. 4, pp 323-340

Central Bank of Iran. http://www.cbi.ir/page/4479.aspx  

World Tourism Organization. http://unwto.org/en/search/node/Iran