بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اسفهان

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

سالانه تعداد زیادی از گردشگران به منظور معالجه به کشورهای دیگر سفر می کنند و ضمن استفاده از خدمات
درمانی و پزشکی، به بازدید از نقاط دیدنی کشورها می پردازند. این شیوه از گردشگری در حال حاضر در اکثر کشورهای
دنیا معمول شده است و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. با توجه
به کم هزینه بودن و پر درآمد بودن این صنعت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، توجه خود را بر این بخش از صنعت
متمرکز و برای آن برنامه ریزی می کنند. به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه
گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز انجام گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه ای و روش تحقیق به شیوة
توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون چند متغیره
و ترسیم نقشه از طریق SPSS و تحلیل مسیر استفاده شده است. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار 19.0
انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمامی عوامل کیفیت، فرهنگ، امکانات و تسهیلات و Arc GIS نرم افزار
فناوری اطلاعات و ارتباطات، رابطة مثبت و مستقیم با توسعه گردشگری پزشکی دارند و عامل قیمت با توسعه گردشگری
پزشکی رابطه منفی و معکوس دارد. به بیان دیگر هرچه قیمت افزایش یابد، توسعة گردشگری پزشکی با کاهش مواجه
می شود و بالعکس. همچنین تحلیل مسیر عوامل فوق نشان می دهد که همة عوامل قیمت، کیفیت، فرهنگ، امکانات و
تسهیلات و فناوری اطلاعات و ارتباطات، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر توسعة گردشگری پزشکی
در کلان شهر شیراز تأثیر می گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Evaluation of the impacting Factors on the Development of Medical Tourism in Shiraz Megalopolis

نویسندگان [English]

  • Majid Goodarzi 1
  • Masoud Taghvaei 2
  • Ali Zangiabadi 3
چکیده [English]

Annually, many of tourists travel to other countries in order to cure themselves and enjoy the tourist attractions of the country simultaneously. Currently, this type of tourism is very common and has turned into as asset in the pursuit of sustainable development and economic fertility in most countries. Regarding the fact that tourism is a low-cost industry with a relatively good profit, many developing countries have taken advantage of it and planned for its development. In line with what said, the present study aims at investigating and evaluating the impacting factors on the medical tourism development in Shiraz megalopolis. The dominant approach of the study is developmental with a descriptive, analytical methodology based on survey. For analyzing the data and testing the hypotheses, multivariate regression and path analysis were used. The statistical analysis was done by SPSS 19.0 and the map was drawn by Arc GIS. Findings depicted that while all the quality, culture, facilities, possibilities and ICT factors had a direct and positive relationship with the development of medical tourism, price bore a negative and reverse effect on it. In other words, the more prices increased, the less medical tourism developed and vice versa. Path analysis of the above mentioned also showed that all the factors namely, price, quality, culture, facilities, possibilities and ICT, in a direct and indirect way influenced the development of medical tourism in Shiraz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Tourism
  • Foreign Tourists
  • Domestic Tourists
  • Megalopolis Shiraz
حافظ نیا، محمدرضا ) ۹۸۳۱ (. مقدمه ای بر روش تحقیق در لوقو انسقان . تهقران انتشقارا
سمت، چاپ هفدهم.
دواس، دی. ای. ) ۹۸۳۸ (. پیمایش در تحقیقا اجتمال . )ترجمه هوشنگ نایب (. تهران نشقر
ن .
سازمان برنامه و بودجه استان فارس ) ۹۸۱۹ (. گزارش اقتصادی ق اجتمال استان فارس.
صقدر ممتقاز، ناصقر و ارحیمق ، زهقرا ) ۹۸۳۱ (. صقن ت گردشقگری پزشقر در ایقران
- .۴۹۵ راهرارهای برای توس ه. مجوه مدیریت اطلالا سلام ، ت ویژه نامه، ۹۸۳۱ ، صص ۴۲۵
فرامرزی، لفا ) ۹۸۱۱ (. گردشگری درمان . پایگقاه مققا لومق مقدیری ، ت www.System. Parsiblog.com .
کلانتری، خویل ) ۹۸۳۴ (. پردازش و تحویل داده ها در تحقیقا اجتمقال ق اقتصقاد . ی تهقران
انتشارا شریف.
دانشگاه لوو پزشر شیراز ) ۹۸۱۹ (. مرکز مار.
وزار بهداشت، درمان و موزش پزشر ) ۹۸۱۹ (. مرکز مار.
نصیری پور، امیر اشران و سومان ، لیلا ) ۹۸۳۱ (. نقش توانمندی بیمارسقتان تهقران در توسق ه
- . گردشگری درمان . فصونامه بیمارستا ، ن سال ۱، شماره ۸ و ۵، صص ۴۶ ۵۶
Alsharif, M., Labonte., R.,& Zuxun, Lu.(2010). Patients beyond borders: A study of medical tourists in four countries. Global Social Policy, 315-336.
Amodeo, J.(2010). Medical Refugees and the Future of Health Tourism. World Medical & Health Policy, www.psocommons.org/wmhp, 63-76.
Bookman, M., & Bookman, K.(2007). Medical Tourism in Developing Countries. Palgrave Macmillan,Basingstoke, Hants, UK.
Connel, J., 2010, Medical tourism. University of Sydney, Australia.
Connel, J.(2010).Migration and the globalisation of health care. Cheltenham: Edward Elgar.
Crooks, V.A., Turner, L., Snyder, J., Johnston, R., & Kingsbury, P.(2011). Promoting medical tourism to India: Messages, images, and the marketing of international patient travel, Social Science & Medicine. journal homepage: www.
elsevier.com /locate/ socscimed, 726-732.
Deloitte.(2008). Medical tourism: Consumers in search of value. Deloitte Center for Health Solutions.
Glinos, IA., Baeten, R., & Maarse, H.(2010). Purchasing health services abroad: practices of cross-border contracting and patient mobility in six European countries. Health Policy, 95(2–3), 103–112.
Harahsheh,S.S.(2010).Curative Tourism In Jordan And Its Potential Development.
بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه... 25
Thesis For The Fulfillment Of MA In European Tourism Management (ETM), Bournemouth University, United Kingdom, 1-135.
Heng Leng, C.(2012). Medical tourism and the state in Malaysia and Singapore. Global Social Policy, http://gsp.sagepub.com/content/10/3/336, 336-357.
Horowitz, M., & Rosensweig, J.(2011). Medical tourism vs, traditional international medical travel: a tale of two models. International Medical Travel Journal 3, 30 –33.
Horowitz, M., Rosensweig, J., & Jones, C.A.(2007). Medical tourism: globalization of the health care marketplace. Medscape General Medicine, 9(4), 33-42.
Kalshrtti, P., & Pillai, D. (2008). Tourism products development and management medical tourism-A Shifting Paradigm. Proceedings of the 1st Conference on tourism in India -Challenges Ahead, 15-17.
Kazemi, Z.(2008). Study Of The Effective Factors For Attracting Medical Tourism In Iran. Master’s Thesis, Lulea University Of Technology.
Keckley, P., & Underwood, H.(2009). Medical tourism: Update and implications. Available at: Deloitte Center for Health Solutions, http://www.deloitte.com/.
Miyagi, K., Auberson, D., Patel, AJ., & Malata, CM.(2012). The unwritten price of cosmetic tourism: an observational study and cost analysis. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery.
Nagarajan,G.S.(2004). Medical Tourism In India: Strategy For Its Development Crisil Young Thought Leader Series. Dissertation , G- 216, IIM-B Hostels, Indian Institute of Management- Bangalore, 1-17.
Nikolaos, C., & Kyritsis, F.(2012). Edical Tourism: A study about motivational factors and the prerequisites for creating a competitive offer – with a Swedish perspective. Södertörn University, School of Business Studies, Master’s Dissertation 30 ECTS, Spring Semester 2012.
Runnels, V., & Carrera, P.M.(2012). Why do patients engage in medical tourism? Maturitas. journal homepage: www.elsevier.com/locate/maturitas , 1-5.
Smith, M., & Puczko, L.(2011). Health and wellness tourism. Elsevier, Oxford.
Smith, R., Martinez Alvarez, M., & Chanda, R.(2011). Medical tourism: A review of the literature and analysis of a role for bi lateraltrade. Health Policy, journal homepage: www.elsevier.com/locate/healthpol, 276-282.
Surgery Planet.(2010). Availableat:http://www.surgeryplanet.com/(accessed12 April 2010).
Turner, L.(2011). Canadian medical tourism companies that have exited the marketplace: Content analysis of websites used to market transnational medical travel. Turner Globalization and Health, 1-16.
Vejjajiva, A.(2009). Message, Medica Tourism. 1, 4.
Wilson, A.(2011). Foreign Bodies and National Scales: Medical Tourism in Thailand. Body & Society, http://bod.sagepub.com/content/17/2-3/121, 121-137.
Yu, J., Ko, T.(2012). A cross-cultural study of perceptions of medical tourism among Chinese, Japanese and Korean tourists in Korea. Tourism Management, journal homepage: www.elsevier.com/locate/tourman, 80-88.
www.eshiraz.ir