مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفه های استراتژیک اثربخش بر نهادینه سازی گردشگری الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گردشگری آثار و پیامدهای مثبت بسیاری بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و توانسته است توجه
بخش عمومی و خصوصی را به خود جلب کند؛ اما ورود فناوری اطلاعات باعث ظهور حوزه جدیدی به نام
گردشگری الکترونیک گردیده است که پذیرش آن در بخشهای مختلف گردشگری به میزان قابل توجهی
منوط به دیدگاه مدیران نسبت به آن بوده و دیدگاه راهبردی مدیران عالی در ایجاد آمادگی، پذیرش،
پیادهسازی و نهادینه کردن آن غیر قابل انکار است. لذا در این پژوهش برآنیم تا مؤلفههای راهبردی اثربخش بر
نهادینهسازی گردشگری الکترونیک را از دیدگاه مدیران فعال در این حوزه، با بکارگیری مدلی مفهومی مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه بر روی نمونهای به حجم ۰۱۳ نفر
برگرفته از جامعه آماری شامل مدیران عامل، مدیران بازاریابی و مدیران فروش وبسایتهای فعال در حوزه
گردشگری شامل مدیران تورهای مسافرتی، مدیران هتلهای دارای قابلیت رزرواسیون الکترونیکی، مدیران
وبسایتهای فروش الکترونیکی بلیطهای مسافرتی در بخشهای مختلف و سایر وبسایتهای فعال در حوزه
گردشگری الکترونیک انجام شده و پس از برازش مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل، بررسی فرضیههای
پژوهش در دستور کار قرار گرفت و در نهایت از میان فرضیههای هفت گانه تحقیق چهار فرضیه مورد پذیرش
قرار گرفت که مؤلفههای پشتیبانی سازمانی و بهره وری مدیریتی با تأثیرگذاری بر متغیر ارزشهای استراتژیک
ادراکی و عامل آمادگی الکترونیک درون سازمانی به صورت مستقیم بر پذیرش گردشگری الکترونیک مؤثر
میباشند اما نهادینهسازی گردشگری الکترونیک به دلیل بی توجهی به راهکارهای پیادهسازی آن در این بخش
به تکامل نرسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling for Identification of the Effective Strategic Components of E-tourism Institutionalization

نویسندگان [English]

  • Dr. Zohre Dehdashti Shahrokh 1
  • Ghadir Shakiba Jamal Abad 2
چکیده [English]

Tourism has many positive effects on the economic, social and cultural status of societies and has been able to attract the attention of public and private sectors. But with the advent of information technology, a new form of tourism - e-tourism -is witnessed, which its
adoption in tourism sectors, depends heavilyontheadministrators’ perspectives and strategicvision of senior managersin its preparation, adoption, implementation and institutionalization. Therefore making use of a hypothetical model, we intend to examine the effective strategic components in institutionalization of electronic tourism, from the viewpoint of managers of this industry.
The questionnaire-survey was done on a sample size of 310 from a statistical populationofoperatingmanagers, marketing managersand sales managers of tourism websites. After, theresearchmodelwasfitted by LISREL software and the hypotheseswereexamined. Finally, out of seven researchhypo theses, four were accepted. Conclusion is that organizational support and managerial productivity directly influence e-tourism adoption through influencing perception of strategic value, and Perceived Organizational Electronic Readiness components; however, lack of due attention to the implementation strategies, has hindered E-tourism to be institutionalized properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived strategic valves
  • E-commerce adoption
  • Ecommerce migration
  • E-toursim
الهی، شعبان، عبدی، بهنام، دانایی فرد، حسن ) 3132 (. پذیرش دولت الکترونیک در ایران:

تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری. چشم انداز مدیریت

-

.01 23 ، دولتی، 3

فاریابی، محمد، تجویدی، مینا ) 3120 (. بررسی اثر سرمایه گذاری در فنّاوری اطلاعات )

IT ( بر

،41 ) بهره وری سازمان )ویژه نامه مدیریت کتابخانه ها(. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، ) 3

-

.20 41

رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، مهدوی، داوود ) 3131 (. راهکارهای توسعه گردشگری

روستایی با استفاده از مدل

SWOT ) : دهستان لواسان کوچک. فصلنامه مدرس علوم انسانی، ) 30

-

.10 3، 4

ونوس، داور، صالحی محمود ) 3131 (، شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان بانک به

استفاده از سیستم های خوپرداز بانکی

. . دانش مدیریت، شماره 01

Alexis, P., Friederike, K. (2011).

 

Exploring the adoption and processing of online holiday reviews: A grounded theory approach. Tourism Management, 32(2), 215-224.

Al Nagi, E., Hamdan, M. (2009).

 

Computerization and e-government implementation in Jordan: challenges, obstacles and successes. Government Information Uartely, 26(3), 577-583.

Amit, R., Zott, C. (2004).

 

Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22(1), 493-520.

Boufeas, G., Halaris, I., Kokkinou, A. (2004). Business Plans for the Development of E-Government in Greece: An Appraisal",

 

UNTC Occasional Papers No 5: Athens, Greece.

Buhalis, D. (2003). E-tourism:

 

Information Technology for Strategic Tourism Management. London: Financial Times Practice Hall.

Centeno, C. (2004), "Adoption of Internet Services in the Acceding and Candidate Countries", lessons from the Internet Banking Case.

 

Telematics and Informatics, 21, 293-315.

Cho, V. (2006). A study of the roles of trusts and risks in information-oriented online legal services using an integrated model.

 

Information & Management, 43(1), 502520.

Elbanna, S., Child, J. (2007). The influence of decision, environmental and firm characteristics on the rationality of strategic decision-making.

 

Journal of Management Studies, 44(4), 561-591.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable and measurement error.

 

Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Grandon, E. & Pearson, J. (2003). Strategic value and adoption of electronic commerce: An empirical study of Chilean small and medium businesses.

 

Journal of Global Information Technology Management, 6(4), 22-43.

Grandon, E. & Pearson, J. (2004). Strategic value and adoption of electronic

مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفههای...

 

412

commerce: An empirical study of small and medium US businesses.

 

Information and Management, 42, 192-216.

Haemoon, O., Miyoung, J., Seyhmus, B. (2011). Tourists' adoption of self-service technologies at resort hotels

 

. Journal of Business Research, 14(2), 46-55.

Hamner, M., and Al-Qahtani, F. (2009). "Enhancing the case for Electronic Government in Developing Nations: A People-Centric Study Focused in Saudi Arabia". Government Information Quarterly, 26, 137

 

143.

Hong, W, Zhu, K.(2005). Migrating to internet-based e-commerce: factors affecting e-commerce adoption and migration at the firm level

 

. Information and Management, 37,215-229.

Hatem, E. (2012). Factors affecting E-Marketing adoption and implementation in Tourism firms: An empirical investigation of Egyptian small Tourism organisations.

 

Tourism Management, 33(5), 1256-1269.

Li, L., and Buhalis D.(2006). E-Commerce in China: The case of travel.

 

International Journal of Information Management, 26, 153166.

Lu, Y., Zhou, T., and Wang, B. (2009), Exploring Chinese Users’

 

Acceptance of Instant Messaging using the theory of planned behavior, the Technology Acceptance Model, and the Flow Theory". Computers in Human Behavior, 25, 29-39.

Lumpkin,G., Dess, G. (2004). E-business strategies and internet business models :How the internet add value.

 

Organizational Dynamics. 33)2(, 161173.

Maswera, T., Dawson, R., and Edwards, J. (2008). E-Commerce Adoption of Travel and Tourism Organizations in South Africa, Kenya, Zimbabwe and Uganda.

 

Telematics and Informatics, 25, 187200.

Mcfarland, D.J., Hamilton, D, (2006). Adding Contextual Specificity to the Technology Acceptance Model".

 

Computers in Human Behavior, 22, 427-447.

Meghan, C., Warren, P., Rochelle, E. (2012). Organisational readiness and capacity building strategies of sporting organisations to promote health.

 

Sport Management Review, 15(1), 109-124.

Meso, P., Kaba, B., Mbarika, V., McCline, R. (2009). Regional differences in stakeholders' perspectives on strategies to overcome teledensity limitations: An exploratory comparison of selected Latin American and Sub-Saharan African countries.

 

Journal of the American Society for Information Science & Technology, 60 (1), 184-200.

Molla, A and Licker, P. S. (2005). E-commerce adoption in developing countries: a model and instrument.

 

Information & Management, 42, 877-899.

Ngwenyama, O., and Morawczynski, O. (2009). Factors Affecting ICT Expansion in Emerging Economies: An Analysis of ICT Infrastructure Expansion in Five Latin American Countries.

 

Information Technology for Development, 15(4), 237-258.

Oxley,J. E., & Yeung, B. (2001). E-commerce readiness: institutional environment and international competitiveness.

 

Journal of International Business, 32 (4), 705724.

Salavati, S, and Hashim, N, (2011). An Investigation on Website Adoption and Performance on Iranian Hotels.

 

2nd International Conference on Business and Economic Research.

Segars, A.H., Grover, V. (1998). Strategic information systems planning success: An investigation of the construct and its measurement.

 

MIS Quarterly,

421

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 22  سال هشتم  تابستان 22

22 (2), 139-163.

Subramanian, G. H., and Nosek, J. T. (2001). An empirical study of the measurement and instrument validation of perceived strategy value of information systems.

 

Journal of Computer Information Systems, 42, 64-69.

Sun, H., and Zhang, P. (2006). "The Role of Moderating Factors in user Technology Acceptance".

 

Human-Computer Studies, 64, 53-78.

Tan, J., Tyler, K., Manica, A. (2007). Business-to-Business Adoption of E-Commerce in China.

 

Information & Management, 44, 332351