الگوی کیفی پیوند فرهنگ و گردشگری جشنواره های ورزشی – سنتی بر مبنای راهبرد گرندد تئوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیارگروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد،

2 ستاد گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دانشیارگروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

فستیوال های ورزشی سنتی به عنوان بارزترین نماد ارزش های فرهنگی، به جدیدترین فرصت های گردشگری در دهه اخیر تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی کیفی گردشگری فستسوال‌های سنتی می‌باشد. ساختار پژوهش از نوع اکتشافی است . جامعه کیفی تحقیق شامل 35‌n= نفر از کارشناسان و متخصصان خبره و فعال سازمان‌های متولی گردشگری ورزشی و ساکنان بومی آگاه جوامع میزبان می‌باشد که بر مبنای نمونه‌گیری قضاوتی و گوله برفی انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبات نیمه سازمان یافته و تشکیل گروه کانونی استفاده گردید. پس از کدگذاری اولیه مفاهیم و طبقه‌بندی مقوله‌ها، تعداد هشت مولفه در قالب پتانسیل‌های انسانی و پتانسیل‌های طبیعی – ورزشی شناسایی گردید که از بین آنها با توجه به تواتر کدهای ثبت شده و اظهارات گروه کانونی عامل برگزاری فستیوال های سنتی و فرصت به نمایش گذاشتن و تبادلات ارزش های فرهنگی جوامع میزبان مهمترین شاخصه های پژوهش حاضر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative model between culture and traditional sport’s festivals based on Grounded theory

نویسندگان [English]

  • H G 1
  • mohamadhossein razavi 2
  • masumeh kalateh seifari 3
2 mazandaran university
3 mazandaran universty
چکیده [English]

Traditional sports festivals as the most prominent symbol of cultural values have become the newest tourism opportunity in the last decade. Therefore, this study aims to design a qualitative tourism model of traditional festivals based on Grounded Theory strategy. The research structure is of the exploratory type, which has a qualitative approach. The qualitative research population consisted of 35 experts and specialists active in sports tourism organizations and informed residents of the host communities, who were selected by targeted sampling and based on judgmental sampling. To collect data, semi-structured interviews, and the formation of a focus group were used. After the initial coding of concepts and classification of categories, eight components were identified in the form of human potentials and natural-sports potentials among which, according to the frequency of the registered codes and the statements of the focus group, the most important features of the present study were the holding of traditional festivals and the opportunity to display and exchange cultural values of the host communities. Therefore, using local festivals as a tool for tourism development is a new and efficient approach. Thus, according to the current research model, by emphasizing the cultural values of traditional sports festivals, these places can be considered as the top hub of traditional sports festivals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Horse riding
  • Qualitative Method
  • Sustainable sport tourist
  • Traditional festival
تاج­زاده، نمین و هاشم زاده، ژاله. (1393). نقش جشنواره­های محلی در توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه، مطالعات مدیریت گردشگری، 8(26)، 52-25.

حسین پور، حامد؛ فهیم دوین، حسن و ادیال باف مقدم، ریحانه. (1393). بررسی موانع گردشگری ورزشی کشتی با چوخه با جاذبه­های طبیعی ورزشی و گردشگری اسفراین. مطالعات مدیریت ورزشی، 23. 78-67.

حسینی، مرجان و اصفهانی، نوشین. (1394). بخش­بندی بازار گردشگری کلن آلمان برای گردشگران خارجی بر اساس ملیت و جاذبه­های طبیعی- ورزشی. پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. 7(2). 45-33.

دانایی­فرد، حسن و مظفری، زینب. (1387). ارتقا روایی و پایایی در پژوهش­های کیفی مدیریتی: تاملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی، پژوهش­های مدیریت. 1(1)، 98-89.

 ذبیحی، اسماعیل. (1395). طراحی الگوی گردشگری بازاریابی ورزشی استان مازندران. رساله دکتری، دانشگاه مازندران. 111-117.

رحیمی، محمد؛ جلالی فراهانی، مجید؛ علی دوست، ابراهیم و حجین، افسر جعفری. (1396). ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی در رویدادهای بین‌المللی ورزشی ایران در رشته والیبال. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 4(13)، 47-35.

رسولی، سوسن و نارنجچی شتربانی، فهیمه. (1394). بررسی پتانسیل جغرافیایی استان آذربایجان شرقی در جذب گردشگر ورزشی. فصلنامه فضای جغرافیایی، 51، 73-63. 

 رضوی، سیدمحمد حسین؛ حسینی، سیدعماد و خواجه پور، اکرم. (1392). بررسی جاذبه­های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشگاه مازندران، 9(17)، 15-26.

زیتونلی، عبدالحمید؛ فراهانی، ابوالفضل و اسدی، حسن. (1392). گردشگری اقتصادی و اثرات بلندمدت اقتصادی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1(1)، 18-9.

شهریاری، بهمن؛ مهرعلی، همتی­نژاد و ملک­اخلاق، اسماعیل. (1394). شناسایی اتحادهای استراتژیک در توسعه گردشگری استان­های شمالی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، 30، 70-55.

ضیایی، فاطمه؛ موسوی گیلانی، سیدرضا و نژادسجادی، سیداحمد. (1395). تحلیل وضعیت گردشگری ورزشی استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل SWOT. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 6(12)، 86-73.

علی­آبادی، سمیرا و حسامی، شیما. (1393). امکان­سنجی پیوند عملی اکوتوریسم و توریسم ورزشی. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(3)، 50-43.

غفوری، فرزاد. (1393). الگوی توسعه گردشگری بر مبنای بازی‌های بومی و محلی کشور. مطالعات مدیریت ورزشی،3(24)، 174-153.

فراهانی، ابوالفضل؛ اصفهانی، نوشین؛ زارعی، محسن و خالقی آرانی، حسین. (1393). نقش مقاصد در توسعه گردشگری ورزشی در یک دوره پنج‌ساله در ابوظبی. مدیریت ورزشی،6(2)، 230-215.

 قزلسفلو، حمیدرضا؛ رضوی، محمدحسین؛ کلاته، معصومه و اصفهانی، نوشین. (1397). طراحی مدل تمایل به بازگشت رفتاری گردشگران ورزش‌های بومی و سنتی بر اساس قابلیت‌های اکو توریسمی. مدیریت و توسعه ورزش، 7(1)، 40-20.

محرم­زاده، مهرداد؛ نوری، احمد و سعیدی، شیدا. (1394). امکان‌سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ورزشی ایران. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. 7(3)، 153-141.

محمدی­ترکمانی، احسان؛ گودرزی، محمود؛ جعفری، افسر و جاوید، مجید. (1393). بررسی اثرات تور بین­المللی دوچرخه­سواری آذربایجان بر استان­های شمال غرب کشور. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال 10، شماره 20. 54-45.

محمودی یکتا، مهدی؛ ذبیحی، اسماعیل و جورابلو، مسعود. (1391). تأثیر مؤلفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی به ایران. نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 4(2)، 152-139.

ملک­محمدی، محمد و غفرانی، محسن. (1396). طراحی و تدوین استراتژی ورزش‌های بومی و سنتی سیستان. فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 6(2)، 209-189.

همتی­نژاد، مهرعلی؛ شهریاری سجهرودی، بهمن و ملک اخلاق، اسماعیل. (1394). اولویت­بندی جاذبه­های گردشگری ورزشی در توسعه توریسم ورزشی استان­های شمالی. نشریه مدیریت و توسعه در ورزش، 1(6). 33-19.

هومن، حیدرعلی. (1389). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها. 1389.

 Fotiadis, A., Lishan, X., Yaoqi, L., & Tzung-Cheng T.C. (2016). "Attracting athletes to small-scale sports events using motivational decision-making factors". Journal of Business Research. 6(13). P 121-134.

Gammon, S., Ramshaw, G., & Waterton, E. (2013). "Examining Olympic: heritage, identity and performance". International journal of Heritage Studies. 19(2), 119-124.

Getz, D., & Stephen, J. (2016). "Progress and prospects for event tourism research". Tourism Management.52, 593-631.

Giovanna, B. (2014). "Designing small-scale sport events in the countryside". International Journal of Event and Festival Management, 5(2), 214-235.

Heather, J., Gibson, K., & Sung, J. K. (2012). "Small-scale event sport tourism: A case study in sustainable tourism". Sport Management Review, 15 (2(, 160–170.

Hinch, T., & Eiji, I. (2017).  Sustainable Sport Tourism in Japan, Tourism Planning & Development,15(1), 96-101.

Hussein, M. M. (2014). "Sport tourism in Egypt: Opportunities and Challenges". Journal of Tourism and Hospitality Management. 2(2), 53-64.

Ionela, G. P. (2015). "Tourism opportunities for valorizing the authentic traditional rural space-Case study: Ampoi and Mures Valleys micro region, Alba County, Romania". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 18(8), 111 – 115.

Jabil, M., Mazdi, M., Mohd, J. K., Logeswaran, T., & Mohammad, K. Z. (2015). "Sport as a tourism attraction in Malaysia: Potential and prospects". Malaysian Journal of Society and Space. 12, 23 - 31.

Juan, M,. Rafael, S.V., & Yolanda, S. J. (2016). "The inter-relationship between rural and mass tourism: The case of Catalonia, Spain". Tourism management, 54, 43–57.

Kennelly, M., & Kristine, T. (2014). "Strategic alliances in sport tourism: National sport organizations and sport tour operators". Sport Management Review, 17, 407–418.

Kunkaew, K,(2015)."The Cultural Tourism Management under Context of World Heritage Sites: Stakeholders’Opinions between Luang Prabang Communities, Laos and Muang-kao Communities, Sukhothai, Thailand". Procedia Economics and Finance, 23,1286 – 1295.

Minoli, D., Mark, M. H. Good, & Aidan, W. M. (2018). "Are sport tourists of an environmental mindset to drive the green? The case of golfers". Tourism management perspective, 25, 71-79.

Robert, J. L. (2018). "The Wimbledon Championships, the All England Lawn Tennis Club, and “Invented Traditions”. International Journal of Sport Communication,1-23.

Saeedi, H.,  & Heidarzadeh, H. K. (2018). The effects of heritage image on destination branding: an Iranian perspective. International journal of Heritage tourism, 13(2), 42-55.