توان ها و قابلیت های اکوتوریستی مناطق حفاظت شده محیط زیست در جهت توسعه پایدار بررسی (مطالعه موردی: منطقه ی حفاظت شده جهان نمای گرگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم

3 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

چکیده

اکوتوریسم در یک تعریف کلی عبارت است از گسترش توریسم طبیعت بر مبنای
مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست است و هرگونه برنامه ریزی اکوتوریسم رسیدن، به
توسعه پایدار از اولویت برخوردار است. تحقیق حاضر با عنوان بررسی قابلیت ها و
توانمندی های اکوتوریستی منطقه حفاظت شده جهان نما بر آن است با برنامه ریزی
اکوتوریستی و شناخت اولویت ها به توسعه ی پایدار نائل آید. منطقه حفاظت شده جهان نما
در رشته کوه های البرز در جنوب استان گلستان قرار دارد. این منطقه دارای چشم اندازه ای
زیبا و آب وهوای مناسب بوده و از پوشش گیاهی و زیستگاه های جانوری غنی و آثار
باستانی زیادی برخوردار است منطقه جهان نما با 03603 هکتار و وجود بیش از 03 چشمه
آب و مناظر بکر طبیعی از مناطق مثال زدنی حفاظت شده در شمال کشور به شمار می آید
که وجود همین مؤلفه ها سبب اهمیتی اکوتوریستی این منطقه شده است. در این پژوهش
سعی بر این است با بررسی توانمندی های این منطقه که شامل ویژگی های طبیعی، کسب
درآمد مردم بومی محلی و شناخت گردشگران از منطقه است به تأثیرات این موارد بر
انگیزه ای ورود گردشگران به منطقه پرداخته شود. این تحقیق با روش کتابخانه ای و
اسنادی و با مشاهدات میدانی و ابزار پرسش نامه به جمع آوری اطلاعات از ساکنان بومی و
کارشناسان مربوطه پرداخته شد.تعداد نمونه موردبررسی 080 نفر است که 060 نفر از
ساکنین محلی و 03 نفر دیگر از کارشناسان انتخاب شده اند نمونه گیری با استفاده از جدول
مورگان صورت گرفته است. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق
فرضیاتی مطرح شده که نتایج آزمون های آماری آن ها نشان دهنده ی آن است که بر اساس
وجود ویژگی های طبیعی و تأثیرات آن بر انگیزه ورود گردشگران به منطقه، رابطه ی
معناداری وجود دارد که سبب ورود گردشگران به منطقه ی جهان نما می گردد. همچنین
شناخت مردم از منطقه باعث افزایش انگیزه ی گردشگران جهت ورود و افزایش درآمد
ساکنان بومی محلی شده است
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Ecotourism Potentials of Protected Areas in Attaining Sustainable Tourism Development (Case study: Jahannama Protected Area, Gorgan)

نویسندگان [English]

  • Amir Saberi 1
  • Alireza Salehi Karounian 2
  • Zeinab Salehi Karounian 3
چکیده [English]

Ecotourism can be defined broadly as nature tourism with a responsible stance in face of environment. In planning for ecotourism, sustainable development is of prime value.
The present research assesses the capabilities and ecotourism potentials of Jahannama Protected Area, and projects insights into priorities for ecotourism planning.
Data were gathered through desk research, field observation, and questionnaire survey from local communities (364 individuals) and 20 experts.
Inferential statistics revealed a significant relationship between natural
attributes and their impact on tourists’ motivations for visiting attractions. Also the tourists acquaintance with the place was proved to raise tourists’ visiting motivations.
Keywords:
 
Ecotourism can be defined broadly as nature tourism with a responsible stance in face of environment. In planning for ecotourism, sustainable development is of prime value.
 
The present research assesses the capabilities and ecotourism potentials of Jahannama Protected Area, and projects insights into priorities for ecotourism planning.
 
 
Inferential statistics revealed a significant relationship between natural
 
attributes and their impact on tourists’ motivations for visiting attractions. Also the tourists acquaintance with the place was proved to raise tourists’ visiting motivations.
 
ecotourism capabilities, Protected Area, Jahannama Protected Area in Gorgan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism can be defined broadly as nature tourism with a responsible stance in face of environment. In planning for ecotourism
  • sustainable development is of prime value
تولایی، سیمین) 9080 (، بوم گردی با تأکید بر جاذبه های گردشگری استان گلستان،

پژوهش های

.

جغرافیای ، ی شماره . 08

جوزی، سید علی و همکاران) 9081 (، ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه

. حفاظت شده اند بوشهر با روش فریمن،

علوم محیط ، ی سال هفتم، شماره 0

انتشارات پیام نور، چاپ چهارم. ،»

جغرافیا و صنعت توریسم « .) رضوانی، علی اصغر. ) 9031

رنجبران، بهرام، زاهدی، محمد ) 9081 (

خدمات گردشگر ، ی چاپ اصفهان.

رضوانی، محمدرضا و صفایی، جلال ) 9080 ( گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی

روستایی

:

فرصت یا تهدید مورد

: نواحی روستایی شمال تهران، مجله پژوهش های جغرافیائ ، ی شماره 88

طلیعه علیا، زهرا ) 9013 (، وضعیت حقوق اکوتوریسم در ایران،

تعالی حقو ، ق سال سوم، شماره

کلانتری، محسن، پرچیالنو، رقیه ) 9083 (

جاذبه های بوم گردی در مناطق حفاظت شده استان

زنجا

 

، ن ناشر، آذر کلک..

محرم نژاد، ناصر، آقاخانی، مهسا ) 9088 ( ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی صنعت

اکوتوریسم و منطقه حفاظت شده جاجرود،

علوم و فنّاوری محیط زیس ، ت دوره یازدهم، شماره

.0

محرم نژاد، ناصر، در بیگی، مزدک ) 9086 ( تدوین مدیریت اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده

. جهان نما،

علوم و فنّاوری محیط زیس ، ت دوره نهم، شماره 0

محمدی ده چشمه، مصطفی، زنگی آبادی، علی) 9088 (

امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم

استان چهارمحال بختیاری با روش )سوات(.

مسعودی، ملیحه ) 9088 (

مدیریت بازدیدکنندگان در مناطق حفاظت شده با تعیین فرصت های

تفرج

 

، ی اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، شیراز.

نیک نژاد ) 9080 (

گرگان، دیروز، گلستان امرو ، ز ناشر عشق دانش.