ارائه مدل تاثیر برند سازی بر شهرت شهر و نقش آن بر عملکرد شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد.

2 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد

3 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه یزد، یزد

چکیده

شهرت موضوعی کلیدی در تجارت است. همانند سازمان‌ها، شهرها نیز در مقیاس‌های منطقه‌ای، ملی و حتی بین‌المللی باهم در رقابت می‌باشند. در چنین محیط‌های رقابتی، شهرت می‌تواند منبع ارزشمندی برای یک شهر به شمار آید. در این پژوهش، سعی می­شود مدلی برای تبیین‌ تأثیر برند سازی بر شهرت شهر و نقش آن بر عملکرد شهر ارائه شود. پژوهش حاضر، از منظر هدف کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات موردنیاز پژوهش از طریق پرسشنامه و از نمونه‌ای شامل: 277 نفر از مسافران شهر اصفهان و به‌ روش نمونه‌گیری در دسترس فراهم شده است. به‌منظور برازش مدل‌، از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار Smart PLS 2 استفاده‌شده ­است. نتایج پژوهش، نشان داد شهرت شهر بر عملکرد شهر رابطه مثبت و معناداری دارد و تصویر برند از طریق ارزش ویژه برند بر شهرت شهر تأثیر می­گذارد. همچنین هویت برند بر تصویر برند، رابطه مثبت معناداری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model impact branding on the city reputation and its role on the city performance

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Tabatabaei Nasab 1
  • Fahime mahavarpoor 2
  • Faezeh Asadian Ardakani 3
1 yazd University
2 unversity yazd
3 PhD Student of Tourism Management, Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

Reputation is a key issue in business. Like organizations, cities also compete at regional, national, and even international level. In such a competitive environment, reputation can be a valuable resource for a city. This study tried to present a model to explain the impact of branding on city reputation and its role in city performance. In terms of the purposes, this is applied research that had been done using the survey method. The required information was collected through a questionnaire from a sample of 277 Isfahan travelers using the available sampling method. Structural equation modeling with Smart PLS2 software was used for data analysis. The results revealed that city reputation has a positive and significant relationship on city performance and brand image impacts the city’s reputation through brand equity. Also, brand identity has a significant positive relationship on brand image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination branding
  • city reputation
  • Destination brand identity
  • city performance
  • destination brand equity