تعداد مقالات: 343
127. بررسی نقش فولکلور (فرهنگ عامه) در توسعه گردشگری ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 53-78

مهدی کروبی


129. برنامه ریزی راهبردی موزه ملی ایران

دوره 6، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 53-90

10.22054/tms.2012.5091

نبی الله دهقان؛ محمد شریفی تهرانی


130. تاثیر پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند( مطالعه موردی: آژانس‌های مسافرتی شهر تهران)

دوره 13، شماره 41، بهار 1397، صفحه 57-82

10.22054/tms.2018.7004.1166

محسن نظری؛ سید ابوالقاسم میرا؛ سعیده اسماعیلی


131. تأثیر ویژگی‌های اجتماعی - شخصیتی بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه: رستوران میزبان)

دوره 13، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 57-75

10.22054/tms.2018.9447

صادق صالحی؛ امیر مرادی اصل؛ سیده فاطمه عبدلی


133. ارزیابی ظرفیت جامعه‌ محلی برای توسعه‌ی پایدار گردشگری

دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 59-88

محمود ضیایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ فاطمه قربانی


134. گونه شناسی مشتریان در گردشگری پزشکی

دوره 9، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 60-82

سید محمد طباطبایی؛ ابوالفضل نوری؛ زهره محمد نوری؛ فرزانه حشمتی


135. .....

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 61-86

محمود ضیایی؛ علی اصغر سعیدی؛ مژگان تراب احمدی


136. جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران

دوره 7، شماره 17، بهار 1391، صفحه 61-86

محمود ضیایی؛ علی اصغر سعیدی؛ مژگان تراب احمدی


137. تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری

دوره 15، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 61-94

10.22054/tms.2020.36904.2035

صادق صالحی؛ جعفر بهاری؛ سمیرا محمذی


138. شایستگی‌های فردی منابع انسانی و وفاداری کُنشی میهمانان در هتل‌های چهار ستاره استان مازندران

دوره 11، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 63-84

10.22054/tms.2017.7080

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ صادق صالحی


139. عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری مقصد ژئوتوریسم

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 63-93

10.22054/tms.2020.11046

راحله غضبانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری؛ حسن حقیقت


140. شخصیت برند مقصدگردشگری تهران و اعتماد به مقصد گردشگری: با نقش میانجی همخوانی خودپنداره گردشگر

دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 65-96

10.22054/tms.2019.10603

محمود محمدیان؛ محمد نعمت پور؛ سعید قربانی؛ پیمان سیدی


141. عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعۀ موردی منطقۀ گردشگری سرعین)

دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 67-92

حبیب ابراهیم پور؛ میر علی سید نقوی؛ نور محمد یعقوبی


143. عوامل موثر بر مقاصد رفتاری گردشگران در بازدید از پارک های آبی شهر مشهد

دوره 13، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 71-108

10.22054/tms.2018.9643

داوود قربان زاده؛ حمید رضا سعیدنیا


144. الگوی برندسازی درون‌سازمانی در بخش خدمات و گردشگری تهران

دوره 14، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 79-109

10.22054/tms.2019.10428

سعید شفیعا؛ میرعلی سیدنقوی


146. سطح تعهد محیطی در هتل های شهر تهران

دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 88-59

محمود ضیایی؛ فرانک رنجبر متعلق


147. مطالعه اثر بخشی تارنماهای گردشگری پزشکی در ایران

دوره 10، شماره 30، تابستان 1394

ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ سوده بیات


148. تأثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.16558.1522

غلامرضا کاظمیان؛ امیدعلی خوارزمی؛ مصطفی مجاور جورابچی


149. ارائه الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری در ایران

دوره 13، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 27-102

10.22054/tms.2018.9018

ناصر امینیان؛ میرعلی سید نقوی


150. تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع

دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 39-50

10.22054/tms.2003.4859

مهدی کاظمی