کلیدواژه‌ها = تکنیک‌نردبانی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج ساختار‌شناختی گردشگران سالمند ایرانی نسبت به مراکز اقامتی با استفاده از رویکرد نظریه زنجیره هدف-وسیله

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.32161.1922

سعید سعیدا اردکانی؛ فرشته پزشکی نجف آبادی؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فریده سادات حسینی