نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد قشم، قشم ، ایران

3 گروه مدیریت ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

چکیده

توریسم سلامت، صنعتی بسیار حساس است. از آن جا که سلامتی بزرگترین سرمایة هر فرد است، هیچ شکی نیست که انتخاب یک کشور مقصد بهعنوان جایی که قرار است سلامت فرد را بهبود بخشد، فرآیندی بااهمیت و نیازمند بررسی شاخص­های گوناگونی است. اینپژوهشبا هدف شناساییعوامل موثر بر بازاریابی خدمات توریسم سلامت انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. با توجه به نوع داده‌ها این مطالعه نوعی روش تحقیق آمیخته است، چرا که با استفاده از روش دلفی و تاپسیس فازی، مهمترین عوامل تعیین شدند و به منظور نهایی کردن عوامل موثر بر توسعه‌ی گردشگری سلامت از مصاحبه با خبرگان و جهت رتبه­بندی و بررسی ارتباط مفهومی بین شاخص‌ها، از پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از روش تاپسیس فازی، مهمترین عوامل موثر بر توسعه‌ی صنعت گردشگری سلامت استخراج گردید. نتایج نشان داد که 13 عامل قیمت و هزینه‌ها، برنامه‌ریزی مدون و اجرایی، کیفیت فنی و اجرایی خدمات درمانی، سیستم‌اطلاعاتی، فرآیند پذیرش و نوبت‌دهی، وفاداری مشتری، پایداری و تداوم،قوانین و مقررات، حضور در سطح بین الملل، برند پزشک، خدمات اقامتی، مکان جغرافیایی، برند مرکز درمانی، سرعت ارائه خدمات  به ترتیب بیشترین تا کمترین  اهمیت را در جذب توریسم سلامت در شهرستان مشهد  دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Factors Affecting the Services Marketing in the Field of Health Tourism of Mashhad city Using Fuzzy Topsis Technique

نویسندگان [English]

  • vahid sanavi 1
  • vahidreza mirabi 2
  • hamidreza kordlouie 3
  • esmaeil hasanpour 3

1 Ph.D. Student, Business management, Qeshm branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

2 Department of Management, Islamic Azad University of qeshm, qeshm, Iran

3 Department of Management, Qeshm branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

چکیده [English]

Health tourism is very sensitive industry. Since health is the greatest for tune of each person, there is no doubt that choosing a destination country as a place in order to improve the health of a person is an important process and requires the examination of various indices. using the fuzzy topsis method, the most important effective factors on the development of health tourism industry were determined. The results illustrated that 13 factors including of price and costs, designed and executive planning ,technical and executive quality of health services, information system, process of acceptance and queue, customer loyalty, sustainability and continuity, laws and regulations attendance in international level, physician brand, residential services, geographical location, brand of medical center, service presentation velocity are the most importance to attract health tourism in Mashhad , respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Services
  • Fuzzy Topsis
  • Health Tourism
ایزدی، مرتضی و همکاران(1391)، وضعیت گردشگری سلامت در ایران فرصت یا تهدید، مجله طب نظامی دوره۱۴، شماره۲،تابستان۱۳۹۱
توکلی، نونا ؛ محمدیان، ساروی(1395) ؛بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب توریسم سلامت ؛ مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 34، شماره1،بهار.
حیدرزاده،کامبیز،نجفی،کبری،حسینی،سیدعلی(1396)،تاثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران، فصلنامه مطالعات گردشگری ، سال 12 ، شماره40، زمستان
خوا رزمی، امیر علی  و همکاران(1395)؛ عوامل موثر بر ارتقای گردشگری سلامت؛ مقایسه دیدگاه گردشگران خارجی و مدیران داخلی؛  مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ؛ سال 95 ؛ دوره 8(3)
نصیری پور، امیر اشکان ؛سلمانی، لیلا(1389) نقش توانمندی بیمارستان تهران در توسعه گردشگری درمانی. فصلنامه بیمارستان، سال9،شماره 3 و4
یاوری گهر، فاطمه،منصوری مؤید،فرشته (1396)، مدیریت بحران در صنعت گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری ، سال 12 ، شماره40، زمستان
Ahmadi Rouhollah, Shahgholian Keivan.(2010). Designing And Evaluation Model Productivity For Tourism Industry With System Dynamics. International review of business research papers.6(1).
 Chui-Hua Liu a, Gwo-Hshiung Tzen, Ming-Huei Lee.(2012). Improving tourism policy implementation e The use of hybrid MCDM model. Tourism Management ,33(10)
 Connell J. Medical tourism: Sea, sun, sandand surgery. Tourism Management 2006
Countries of ASEAN Region. HealthInformation Management 2011; 8(4): -16.(In Persian).
Ebrahimzadeh I, Sakhavar N, Taghizadeh Z, A Comparative Study of Health Tourism Potentialsin Iran and India, Subcontinent Research 2013; 5(5)-78[Persian].
Erfan Nia M. Comparative study of information systems inselected countries and provide a solution for medical tourismin Iran [dissertation]. Tehran: Tehran University of MedicalSciences; 2010. [Persian]
Evaluation of the Satisfaction of Foreign States in Public Hospitals, Ahmet Girgin , Tevfik Yazan,Erkan Karadag, Khazar Journal Of Humanities And Social Sciences,2017
Framework for entry into the industry(MSc Thesis). Goteborgs: School of GraduateBusiness, University essay from Goteborgsuniversitet; 2007.
Hutson Gray Harriet, Cartier Poland Susan.( 2012). Medical Tourism Crossing Borders to Access Health Care. National Reference Center for Bioethics Literatur,6(2).
Kalshrtti P, Pillai D. Tourism products development and management medical tourism: A shifting paradigm. India; Proceedings of the 1st Conference on Tourism in India, 2008.
Rerkrujipimol J, Assenov I. MedicalTourism in Thailand and Its MarketingStrategies [Online]. 2008; Available from:URL::http://www.conference.phuket.psu.ac.th/ PSU_OPEN_WEEK_2008.
 Lawoffice.mohme.gov.ir [homepage on the Internet].Terms and conditions of service centers in health tourism.Tehran: c1999 [updated Apr 2011]. Available from:http://www.lawoffice.mohme.gov.ir [Persian].
Sadr Momtaz N, AgharahimiZ. MedicalTourism Industry in Iran: Strategies forDevelopment. Health.
SarmadZ., BazarganA.,(2012). ReserchMethodology in bedevil science. Tehran; Agaah(Persian).
Sharma A, Medical Tourism Challenges and Future Prospects, Business and Managemen Invention 2013.
Tourani S, Tabibi SJ, Tofighi SH, ShaarbafchiZadeh N. International Trade in Health Services in the Selected Information Management 2011;7(4)
Turner Leigh.( 2011). Canadian medical tourism companies that have exited the marketplace: Content analysis of websites used to market transnational medical travel. Turner Globalization and Health.
 Wongkit M, McKercher B, toward a Typology of Medical Tourists: A case Study of Thailand,Tourism Management 2013; 38(4)
United Nations(UN). Case Study OnMovement Of Patients Across Borders And ItsImpact On The ESCAP Region, In Chapter VI:Health And Trade Linkages: RegionalPerspectives, Development Of Health System InThe Context Of Enhancing Economic GrowthTowards Achieving The Millennium Development Goals In Asia And The Pacific,United Nations, Economics And SocialCommission For Asia And The Pacific(ESCAP)2007.
Yu, J., Ko, T.(2012). A cross-cultural study of perceptions of medical tourism among Chinese, Japanese and Korean tourists in Korea. Tourism Management, journal homepage: www.elsevier.com/locate/tourman, 80-88. www.eshiraz.ir