دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نقش‌آفرینی معنویت و تجاری‌سازی در شکل‌گیری برند مقاصد گردشگری مذهبی با رویکرد داده‌بنیاد

علی پورنگ؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی؛ امید بهبودی

دوره 15، شماره 49 ، فروردین 1399، ، صفحه 225-254

https://doi.org/10.22054/tms.2020.11052

چکیده
  سفرهای دینی نقش بارزی در گردشگری دارند و ارتباط مطلوب میان معنویت و تجاری‌سازی برند مقاصد گردشگری مذهبی باید از طریق تحلیل جامع منافع ذی‏نفعان هدایت شود. پژوهش حاضر با هدف‌ واکاوی ارتباط معنویت و تجاری‌سازی برند گردشگری مذهبی در مشهد می‌باشد که با استفاده از روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ و داده‏ﺑﻨﻴﺎد اجرا شده است. ﮔﺮدآوری داده‏ها مبتنی ...  بیشتر