دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
ارزیابی و تبیین معیارهای احداث دهکده میراث در محوطه‌های میراث جهانی (مطالعه موردی: مجموعه تاریخی شهرستان فیروزآباد)

محمد حسن زال؛ پدرام فرهادی؛ نازنین تبریزی

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78321.2920

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی معیارهای ایجاد دهکده میراث‌فرهنگی در محوطه جهانی فیروزآباد است. روش‌تحقیق در این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی‌بر مطالعات اسنادی، بررسی‌های میدانی و پرسش‌نامه محقق‌ساخت صورت‌گرفته است. جامعۀ فعالان گردشگری به‌عنوان جامعۀ‌هدف و 350نفر به‌عنوان نمونه‌آماری انتخاب شدند. برای پردازش داده‌ها ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
ارزیابی مزایای بازی‌وارسازی در گردشگری (مطالعه موردی: سایت تخت جمشید)

پدرام فرهادی؛ نازنین تبریزی

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 229-263

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75006.2860

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مزایای بازی‌وارسازی در سایت تاریخی تخت‌جمشید است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پرسش‌نامه محقق ساخت صورت‌گرفته است. جامعۀ فعالان گردشگری به‌عنوان جامعۀ هدف در نظر گرفته شده و ۳۵۴ نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. برای پردازش داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون‌های ...  بیشتر

تأثیر ارزش‌های فرهنگی هافستد بر میزان رضایتمندی شهروندان از فعالیت‌های گردشگری (موردمطالعه: شهر بابلسر)

فاطمه گت بابایی لهه؛ نازنین تبریزی؛ محمود شارع پور

دوره 17، شماره 58 ، تیر 1401، ، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22054/tms.2022.66471.2685

چکیده
  این پژوهش، باهدف بررسی ارتباط میان ارزش‌های فرهنگی شهروندان بابلسر و رضایتمندی آن‌ها از فعالیت‌های گردشگری، صورت گرفته است. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی است. روش نمونه‌گیری این پژوهش، تصادفی ساده می‌باشد. جامعه‌ی آماری موردمطالعه، شهروندان بابلسری می‌باشند که از طریق فرمول کوکران، 382 نفر ...  بیشتر