دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تاثیر رهبری توانمندساز بر بهبود عملکرد خدمات هتل ها؛ نقش میانجی قراردادهای روان شناختی و تبادل دانش

مهدی یزدان شناس؛ محمدرضا ادیب پور

دوره 12، شماره 40 ، دی 1396، ، صفحه 83-114

https://doi.org/10.22054/tms.2018.14428.1404

چکیده
  تحقیق حاضر به روشی توصیفی- پیمایشی و با هدف مطالعه نحوه بهبود عملکرد هتل­ها سعی دارد نقش رهبری توانمندساز، تحقق قراردادهای روان­شناختی و رفتار تبادل دانش بین کارکنان و روابط مختلف بین این متغیرها را در عملکرد خدمات کارکنان هتل­ها بررسی نماید. کارکنان هتل­های پنج ستاره تهران جامعه آماری تحقیق را تشکیل می­دهند که نمونه­ای ...  بیشتر