دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 1-108