رهنمودهای توسعهی مسیرهای پیادهروی در مناطق تفرجگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیطزیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2  استادیار گروه محیطزیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مسیرهای پیاده روی از تسهیلات تفرجی پایه ای هستند که فعالیتهای تفرجی در آنها انجام میشود. این مسیرها رابط بین بازدیدکنندگان و طبیعت به شمار میروند. در این مطالعه هدف اصلی از بررسی مسیرهای پیادهروی این است که یک الگوی راهنمایی مناسب مدیریت و توسعهی مسیرهای پیادهروی ارائه شود. برای ساخت این الگو، طی یک پژوهش میدانی، مسیرهای پیاده روی در منطقه ی تفرجگاهی طبیعی در حوضه ی شرقی آبخیز زیارت از نظر شرایط محیطی و امکانات با استفاده از GPS مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات حاصل از بررسی میدانی به محیط ArcGIS9.3 انتقال یافت. در منطقهی مورد مطالعه، با وجود تقاضا و استفادهی زیاد بازدیدکنندگان از مسیرها، هیچ امکانات رفاهی از جمله علائم راهنما در طول هیچیک از مسیرهای مورد بررسی دیده نمیشود. بدیهی است مدیریت نامناسب مسیرهای پیادهروی در مناطق تفرجگاهی و از جمله منطقهی مورد مطالعه به مرور زمان سبب تخریب محیطزیست منطقه و همچنین کاهش کیفیت تجربهی تفرجی بازدیدکنندگان خواهد شد. بررسی مسیرهای پیادهروی از نظر مواردی مانند موقعیت جغرافیایی، مسافت، زمان لازم برای طی کردن مسیر و امکانات و جاذبهها در طول مسیر میتواند به عنوان الگویی برای توسعه و مدیریت بهتر مسیرها در این نوع مناطق مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش سعی شدهاست با نشان دادن چگونگی بررسی مسیرهای پیادهروی در مناطق طبیعی تفرجگاهی بهعنوان پیشزمینهی توسعه و مدیریت بهتر مسیرها الگویی برای مدیریت مطلوبتر این مناطق و افزایش کیفیت تجربه ی تفرجی بازدیدکنندگان با فراهم کردن امکان انتخاب مسیر دلخواه و متناسب با تواناییهای آنها از طریق ارائهی خصوصیات مسیرها ارائه شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guideline for Walking Tracks Development in Recreational Areas

نویسندگان [English]

  • Parisa Rafiani Khachak 1
  • Marjan Mohammadzadeh 2
  • Seyed Hamed Mirkarimi 2
چکیده [English]

Walking tracks are primary recreation resource facilities on which recreation activities are executed. Also, they are considered as a liaison between visitors and nature. The main purpose of this study is to provide suitable guidelines for management and development of walking tracks. Therefore, a field survey using GPS receivers was conducted to collect the required data regarding environmental conditions, characteristics of the place, and the recreational facilities existing on the area. Afterwards, data were analyzed with ArcGIS9.3 to provide a final map of the area’s walking tracks. Despite of visitors' high use of the walking tracks, results show no facilities such as signage along the tracks. Evidently, unsuitable management of the walking tracks of recreation areas, like this case, ends up in a variety of environmental negative impacts, and also decreases the quality of visitor’s recreational experience. Investigation of the walking tracks with regard to their geographic location, distance, time required to finish the tracks, and the facilities and attractions along the way, can serve as a pattern for development and better management of these tracks. By showing walking tracks investigation method, this research tries to provide a suitable model for better management of recreational areas and increase in visitors' recreational experience quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • walking track
  • visitor
  • management