برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ هم پیوند با سایر جاذبه ها در استان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  دانشیار برنامه ریزی و توسعه روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار گروه برنامهریزی توریسم دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوجستان

چکیده

وجود جاذبه های ناشی از جنگ در گستره مناطق عملیاتی و به ویژه در مناطق غربی و جنوبی کشور از جمله
استان ایلام، می تواند یکی از جاذبه های مهم برای گردشگران و مهم تر از آن صیانت از ارزش های معنوی
دوران دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های بعدی باشد. هر منطقهای برای دست یابی به رشد و توسعه پایدار
و نیز افزایش توان رقابت پذیری در میان مقصدهای رقیب، به طرحی جامع و راهبردی نیازمند است. پژوهش
حاضر برای دست یابی به راهبردهای مؤثر توسعه گردشگری جنگ هم پیوند با سایر جاذبه ها در استان ایلام،
استفاده از مدل تجزیه و تحلیل
 
SWOT و همچنین تکنیک AHP را مطمح نظر قرار داده است. بر این اساس
با توجه به موضوع و هدف، از روش تحقیق توصیفی
 
تحلیلی و شیوه های گرد آوری اطلاعات اسنادی و
میدانی )مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه( به شناخت وضعیت موجود، تحلیل وضعیت و سپس ارایه پیشنهادات
راهبردی پرداخته شده است. برای رسیدن به این مهم عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه )نقاط قوت،
ضعف، فرصت ها و تهدیدها( در قالب تکنیک)
 
SWOT ( با استفاده از فرم های نظرسنجی میان 82 نفر از
کارشناسان در سطح استان مبتنی بر روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، توزیع و نتایج استخراج شده است. در
مجموع با عنایت به 74 نقطه قوت و فرصت و در مقابل 78 نقطه ضعف و تهدید و نمره های حاصل از
ماتریس عوامل داخلی و خارجی و همچنین نمودار 9 خانه ای، راهبرد استخراجی حفظ و نگهداری میباشد.
در نهایت راهبرد های موضوعی توسعه با استفاده از تکنیک
 
AHP اولویت بندی و سپس برنامه اقدام راهبردی
توسعه گردشگری جنگ برای غلبه بر مسائل و نیل به وضعیت بهتر در سطح استان ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Gap between Attitude, Knowledge and Environmental Behavior of Tourists

نویسندگان [English]

  • Ali Hajinejad 1
  • Mojtaba Javdan 2
  • Borzou i Sabzi 3
چکیده [English]

Due to the intensity of the impact that tourists’ environmental
behavior has on the destination environments, this group of people are placed among those groups who are studied from their environmental behavior point of view. This article with a structured vision, surveys the effects of mental and visional variables on the en-behavior of two types of tourists.
The study was performed through a combination of desk and field studies
using questionnaire. Due to the lack of an accurate sampling framework for domestic tourists, by conducting a discovery work, 350 tourists were selected, where 200 of them belonged to Chalus statistical population and 150 individuals belonged to Isfahan. Collected data were assessed through descriptive and inferential statistical methods with the help of SPSS.
According to the findings of Pearson correlation test, there is significant and direct relationship between tourists' en-behavior and their environmental values, understanding of environmental benefits, cultural imagination, and cultural motivation. While no significant relationship was seen between environmental knowledge and tourists' en-behavior. According to the path analysis, imagination of place with a beta value of 0.75 has the greatest effect on the dependent variable of the study. In the second rank the variable of understanding of environmental benefits with a Beta value of 0.59 affects directly and indirectly the tourists' en-behaviors. Environmental motivation and environmental values with Beta scores of 0.35 and 0.29 respectively have significant direct effects on the dependent variable. In regression analysis of the paths, the environmental knowledge variable was removed from the model due to the insignificant obtained Beta. The mentioned factors totally explained 60% of the changes in tourists' en behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • environmental (en-) behavior
  • environmental sociology
  • Tourism
ابراهیم زاده و همکاران ) 6311 (. برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری با تأکید بر

. گردشگری مذهبی مورد شناسی: شهر قم،

مجله پژوهش های جغرافیای انسان ، ی شماره 11

اعرابی، سید محمد و مشایخ، محمدرضا، ) 6311 (، استراتژی های صنعت الکترونیک،

فصلنامه مدیریت صنعت

 

، ی شماره یک.

اکبری، نعمت اله و زاهدی کیوان، مهدی) 6311 (. کاربرد روش های رتبه بندی و تصمیم گیری

چند شاخصه،

سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، تهرا . ن

بدری، سید علی و نعمتی مرتضی، ) 6311 (، برنامه ریزی اقتصادی با رویکرد مشارکتی

مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه،

پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 11 تابستا . ن

برزگر، علی، ) 6314 (، روز شمار جنگ تحمیلی،

انتشارات سرو ، ش چاپ دوم.

بررسی کارایی صنعت گردشگری با « ،) پورکاظمی،محمد حسین و جواد رضایی ) 6315

استفاده از روش های ناپارامتری )ایران و کشورهای منطقه(،

پژوهشنامه اقتصاد . ی

تحلیل شاخص توسعه فرهنگی استان های «) تقوایی،مسعود و قائد رحیمی،صفر، ) 6315

جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره هفتم،پاییز و زمستان، دانشگاه اصفهان 6

 

. 315 ،» کشور

دفتر مطالعات اقتصادی ) 6311 (

بررسی گردشگری در ایران و کشورهای اسلام ، ی وزارت

بازرگانی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی.

حاجی کریمی، عباسعلی،) 6319 (، تعیین راهبردهای مطلوب خدمات پس از فروش خودرو

در بازار ایران با استفاده از مدل

SWOT و تدوین اولویت ها براساس تحلیل سلسله مراتبی

AHP

 

، پیام مدیریت شماره 1 1 تابستا . ن -

) حاجی نژاد ،علی و سید محمدحسن مصطفوی و محمود اولاد و پرویز محمد زاده) 6311

بررسی سرمایه گذاری در گردشگری روستایی )منطقه مورد مطالعه : روستای تتیس(،

مجموعه

مقالات همایش ملی توسعه سرمایه گذاری در گردشگری، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه

مدرس، تهرا

 

. ن

حسین پور، رحمان ) 6311 (.

تحلیل شاخص های آسیب پذیری بافت مسکونی در مقابل

زلزله )مورد: شهر کرد(، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهر

 

، ی استاد راهنما

زهره هادیانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

راهیابی « ) راجی، رضا، ) 6312 به توسعه صنعت ایرانگردی و

نشر مرکز ،» جهانگردی

تحقیقات و مطالعات سیاحتی، چاپ دو

 

. م

راهنمای مناطق جنگی استان ایلام

 

) 6311 (، شهرستانهای) ایلام ،مهران و دهلران( سازمان

راهیان نور.

برنامهریزی راهبردی توسعه گردشگری...

 

211

راهنمای مناطق یادمانی دفاع مقدس استان ایلا

 

، م ) 6312 (، سپاه امیر المؤمنین)ع( استان ایلام

ستاد راهیان نور.

.

سازمان حفظ آثار ارزشهای دفاع مقد ، س 6311

سبزی، برزو و همکاران ) 6312 (، نقش گردشگری در همگرایی کشورهای عضو

OIC ،

مجموعه مقالات

چهارمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلا، م دانشگاه سیستان و

بلوچستان، ایران.

سبزی، برزو ) 6321 (،

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ همپیوند با سایر

جاذبهها )مورد: استان ایلام(. پایان نامه کارشناسی ارشد،

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، استاد

راهنما علی حاجی نژاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

طرح جامع گردشگری جنگ ) 6311 ( مرحله اول گام اول: شناخت و ظرفیت سنجی

گردشگری جنگ.

قدسی پور، سید حسن ) 6316 (. فرایند تحلیل سلسله مراتبی،

انتشارات دانشگاه صنعتی امیر

کبیر،

 

تهران.

فنی، زهره و علی محمد نژاد ) 6311 ( نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری مطالعه

موردی: رامسر،

فصلنامه مطالعات جهانگردی شماره . 66

کاظمی، مهدی) 6311 (. مدیرت گردشگری،

چاپ دوم، سمت، تهرا . ن

کتابچه طرح جامع ) 6312 (،

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی و مال ، ی تهران.

مافی،عزت الله و زهره جوانبخت قهفرخی) 6321 ( تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری با

استفاده از مدل

"با تاًکید بر جزیره قشم"، مجله سیاسی اقتصادی  اقتصادی شماره 941 تابستان

2

 

. 1

معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی 6311

محب علی، داود، ،)6319( مدیریت راهبردی، چاپ اول،

انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،

تهران

 

.

مدهوشی، مهرداد وناصر پور، نادر،ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان،

.)

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 91 ، پاییز 6319

. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان ایلام و کل کشور 6315 و 6315

میرزایی، کرمرضا ) 6311 (، بررسی ظرفیت های گردشگری استان ایلام در بخش گردشگری

تاریخی و اکوتوریسم،

مجله رشد آموزش جغرافیا تابستان، شماره 1. 1

مومنی، مصطفی ) 6315 (. مباحث نوین تحقیق در عملیات،

انتشارات دانشگاه تهرا ، ن تهران.

فصلنامه جهانگردی،

 

،» با تأکید بر گردشگری جنگ « وثوقی، لیلا، ) 6311 (، گردشگری تلخ

. شماره 61

211

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 11  سال هشتم  تابستان 21

Austin, N. K (2002) ‘Managing heritage attractions: marketing challenges

 

at sensitive historic sites , International Journal of Tourism Research No. 4,Vol. 6: pp. 447-457.

Erik H. Cohen. (2010), educational dark tourism at an in populo sitem, The Holocaust Museum in Jerusalem, Annals of

 

Tourism Research, Vol. xx, No. xx, pp. xxxxxx, 2011.

Henderson, Joan C. (2000), War as a Tourist Attraction: the Case of Vietnam, Int. J. Tourism Res. 2, 269-280 (2000).

Kazalarska, Svetla. I . (1998),

 

dark tourism: reducing dissonance in the interpretation of atrocityat selected museums in washington, d.c. Master’s Degree in International Tourism, 1998 University of National and World Economics, Sofia (Bulgaria) The School of Business and Public Management Thesis directed by Dr. Donald E. Hawkins.

Kima, Samuel Seongseop& Prideaux, Bruce. (2003), Tourism, peace, politics and ideology: impacts ofthe Mt. Gumgang tour project in the Korean Peninsula,

 

Tourism Management , Vol. 24 (2003), pp 675685

Smith, Valen,( 1998), War and Tourism,An American Ethnography,

 

Annals of Tourism, Vol.25, No.1, PP.202-227.

Siegenthale r , SPeter. (2002), hiroshima and nagaski in japanese guidebook, Smith

 

Annals of Tourism Research, Vol. 29, No. 4, pp. 11111137, 2002.

strange, Carolyn, Micheal Kempa,( 2002),shades of Dark Tourism Alcatraz, &Robben Island,

 

Anna is of Tourism Research, Vol,30, n2, pp 386-405.

Stone , Philip & Richard, Sharpley. (2008), consuming dark tourism:A Thanatological Perspective,

 

Annals of Tourism Research, Vol. 35, No. 2, pp. 574595, 2008.

Winter, Caroline. (2009), tourism, social memory and the great war,

 

Annals of Tourism Research, Vol. 36, No. 4, pp. 607626, 2009.

William Smith , Wayne. (2002) Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster,

 

Annals of Tourism Research, Vol. 29, No. 4, pp. 11881189, 2002.

Winter, Caroline. (2009), tourism, social memory amd the great war,

 

Annals of Tourism Research, Vol. 36, No. 4, pp. 607626, 2009 .

Yuill, Marie Stephanie, (2003),

 

A Thesis, Dark Tourism: Understanding Visitor Motivation at sites of Death and Diasaster, texas A&M University.

Untwot,tourism Highlights 2007 Ediition,

 

(www.untwot.com), 2007.

http://fa.wikipedia.org

www.ilamtourism.com

www.ilam-miras.ir