تأثیر نوستالژی درک شده بر دلبستگی به مکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

2 ستادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

3 کارشناسی ارشد مدیریت MBA –بازاریابی،پردیس دانشگاه گیلان

10.22054/tms.2020.18015.1498

چکیده

امروزه برانگیختگی عاطفی مصرف کننده در میان بازاریابان بسیار پرطرفدار شده است. بر کسی پوشیده نیست که دست گذاشتن روی خاطرات گذشته افراد می‌تواند ابزاری عالی برای فروش محصولات به آن‌ها باشد. متخصصین تبلیغات همواره سعی کرده‌اند که محصولاتشان را به خاطرات روزهای ساده و پر آرامش افراد گره بزنند. مکان‌ها و تبلیغات آن‌ها برای جلب بازدیدکنندگان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. لذا هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نوستالژی درک شده بر دل‌بستگی به مکان است.
این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی پیمایشی است. بدین ترتیب برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده ‌شده است. 302 نفر از مشتریان رستوران سنتی "سینی پر" مورد بررسی قرار گرفته و طی آن با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS داده‌ها مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج حاکی از آن بود که رابطه بین دل‌بستگی به مکان و نوستالژی درک شده معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of perceived nostalgia on place attachment

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • M Ebrahimi 2
  • Maryam Aghdam 3
چکیده [English]

Background and Purpose of Research: Today, consumer emotional arousal has become very popular among marketers. It is widely accepted that people’s old memories can serve as an excellent tool to sell products to them. Advertising experts have always tried to tie their products to the memories of simple and relaxing days of people.  The places and their advertisement are not an exception. The importance of creating and maintaining a distinct environment is growing among tourism researchers and managers and is considered as a key factor in attracting and satisfying customers as well as increasing financial performance by maximizing revenue and market share in the tourism industry. Therefore, this paper aims to investigate the effect of perceived nostalgia on place attachment.
Research method: in terms of purpose this research is applied and in terms of method it is descriptive-survey. A questionnaire was used for data collection in which 302 customers of “Sini Por” traditional restaurant were analyzed using structural equations technique and Smart PLS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place Attachment
  • Perceived Nostalgia
  • Place Identity
  • Emotional Attachment
کبری، محسن؛ هوشمند چایجانی، میلاد و معتمد، حسن. (1394). برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصت‌های پادگانه‌ای نظامی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 10(31)، صفحات 69-41.

شیرخدایی، میثم؛ نجات، سهیل؛ اسفیدانی، محمدحسین و شاهی، محبوبه. (1394). بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. 10(32)، 129-111.

داوری، علی و رضازاده، آرش. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

دوستار، محمد. و اکبری، محسن. (1392). نگارش تحقیق علمی (طرح تحقیق، پایان‌نامه، مقاله و جلسه دفاعیه)، رشت، انتشارات دهسرا.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ بیست و چهارم، تهران، انتشارات آگه.

وثوقی، لیلا. (1348). گردشگری تلخ (با تأکید بر گردشگری جنگ)، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 10(3)، صص 128-105.

Alfaro, E. C., Umaña-Taylor, A. J., Gonzales-Backen, M. A., Bámaca, M. Y., & Zeiders, K. H. (2009). Latino adolescents' academic success: The role of discrimination, academic motivation, and gender. Journal of Adolescence, 32(4), 941–962.

Baker, S. M., & Kennedy, P. F. (1994). Death by nostalgia: A diagnosis of context-specific cases. Advances in Consumer Research, 21, 169–174.

Bernrd, J. (2003). Macqarie ABC dictionary; Australia’s national dictionary J.Bernard. North Ryde NSW.

Chen, H. B., Yeh, S. S., & Huan, T. C. (2014). Nostalgic emotion, experiential value, brand image, and consumption intentions of customers of nostalgic-themed restaurants. Journal of Business Research, 67(3), 354-360.

Gibson, H. J., Qi, C. X., & Zhang, J. J. (2008). Destination image and intent to visit China and the 2008 Beijing Olympic Games. Journal of Sport Management, 22(4), 427–450.

Grisaffe, D. B., & Nguyen, H. P. (2011). Antecedents of emotional attachment to brands. Journal of Business Research, 64(10), 1052-1059.

Hazan, C. and Shaver, P. R. (1994), Attachment as an organizational framework for research on close relationships, Psychological Inquiry, 5, pp. 1–22.

Hernández, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E., & Hess, S. (2007). Place attachment and place identity in natives and non-natives. Journal of environmental psychology, 27(4), 310-319.

Heung, V. C., & Gu, T. (2012). Influence of restaurant atmospherics on patron satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1167-1177.

Hulland, J., & Richard Ivey School of Business. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.

Jang, Y. J., Kim, W. G., & Lee, H. Y. (2015). Coffee shop consumers’ emotional attachment and loyalty to green stores: The moderating role of green consciousness. International Journal of Hospitality Management, 44, 146-156.

Leckman, J., C, et al. (2005). Group Report: Biobehavioural process in Attachment and Bonding. In Carter, C., Ahnert, L.,Grossman, E., Hardy, B., Lamb, E., Porges, Q., Sasher, N., Attachment and Bonding:A New Synthesis, Dahlem Workshop, Report 92,MIT Press.

Lee, T. H. (2011). "How recreation involvement, place attachment and conservation commitment affect environmentally responsible behavior." Journal of Sustainable Tourism 19, no. 7: 895-915.

Loureiro, S. M. C. (2014). The role of the rural tourism experience economy in place attachment and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 40, 1-9.

Low, S. M., & Altman, I. (1992). Place attachment (pp. 1-12). Springer US.

Marcus, C. C. (1992). Environmental memories. In Place attachment (pp. 87-112). Springer US.

Morrison, M., Gan, S., Dubelaar, C., & Oppewal, H. (2011). In-store music and aroma influences on shopper behavior and satisfaction. Journal of Business Research, 64(6), 558-564.

Orth, U. R., Stöckl, A., Veale, R., Brouard, J., Cavicchi, A., Faraoni, M., ... & Santini, C. (2012). Using attribution theory to explain tourists' attachments to place-based brands. Journal of business research, 65(9), 1321-1327.

Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-identity: Physical world socialization of the self. Journal of environmental psychology, 3(1), 57-83.

Rubinstein, R. I., & Parmelee, P. A. (1992). Attachment to place and the representation of the life course by the elderly. In Place attachment (pp. 139-163). Springer US.

Ryu, K., & Han, H. (2011). New or repeat customers: How does physical environment influence their restaurant experience? International Journal of Hospitality Management, 30(3), 599-611.

Sedikides, C., Wildschut, T., Arndt, J., & Routledge, C. (2008). Nostalgia: Past, present, introspection: an illustrative photographic essay. J Bus Res 2006; 59(6):714–25.

Thomson, M., MacInnis, D. J. and Park, C. W. (2005), The ties that bind: Measuring the strength of consumers' emotional attachment to brands, Journal of Consumer Psychology, Vol. 15(1), pp. 77-91.

Tsai, S. P. (2012). Place attachment and tourism marketing: Investigating international tourists in Singapore. International Journal of Tourism Research, 14(2), 139-152.

Williams, D. R., & Roggenbuck, J. W. (1989, October). Measuring place attachment: Some preliminary results. In NRPA Symposium on Leisure Research, San Antonio, TX.

Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. Forest science, 49(6), 830-840.